Przedsiębiorstwo Lecznicze PULS-Andrychów

TELEPORADY

Standardy organizacyjne teleporady

w ramach POZ: informacje dla pacjentów

17.03.2021Dokument ten zawiera informacje o warunkach udzielania teleporad i e-rozwiązaniach stosowanych
w Przedsiębiorstwie Leczniczym PULS-Andrychów (34-120 Andrychów ul. Krakowska 140a, 34-120 Roczyny ul. Bielska 87), zgodnie z § 3 p. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Dokument jest przeznaczony dla pacjentów Świadczeniodawcy. Jego treść jest udostępniana:

 • w miejscu udzielania świadczeń przez Świadczeniodawcę (34-120 Andrychów ul. Krakowska 140a, 34-120 Roczyny ul. Bielska 87),

 • na stronie internetowej Świadczeniodawcy (http://www.puls-andrychow.pl/),

 • telefonicznie (na żądanie pacjenta).

Spis treści

1. Informacje o warunkach udzielania teleporad

1.1 Systemy wykorzystywane do udzielania teleporad

1.2 Ustalenie terminu teleporady

1.3 Nawiązanie kontaktu z pacjentem

1.4 Sposób udzielenia teleporady 

Platforma internetowa 

Połączenia telefoniczne

1.5 Sposób postępowania w razie braku kontaktu z pacjentem

1.6 Bezpośredni kontakt z pacjentem 

2. Instrukcje dla pacjentów 

2.1 E-recepty 

2.2 E-skierowania

2.3 E-zlecenia na wyroby medycznej

2.4 Zlecenia badań dodatkowych

2.5 Założenie Internetowego Konta Pacjenta 

 

1. Informacje o warunkach udzielania teleporad

1.1 Systemy wykorzystywane do udzielania teleporad

Świadczeniodawca do udzielania teleporad wykorzystuje następujące systemy teleinformatyczne lub systemy łączności:

 • połączenia telefoniczne,

 • platforma internetowa używana w celu prowadzenia bezpiecznych, zdalnych wideokonsultacji z pacjentami.

Świadczeniodawca do czasu uruchomienia innych systemów łączności do udzielania teleporad wykorzystuje połączenia telefoniczne.

1.2 Ustalenie terminu teleporady

W celu ustalenia terminu teleporady prosimy pacjentów o:

 • kontakt telefoniczny ze Świadczeniodawcą pod numerem telefonu

  338757601, 519 380 699 (poradnia w Andrychowie) od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 18:00 lub

  338702749, 519 377 473 (poradnia w Roczynach) od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 15:00 (środa 8.00-17.00),

 • wiadomość na e-mail Świadczeniodawcy :

rejestracja_andrychow@puls-andrychow.pl (poradnia w Andrychowie)

rejestracja_roczyny@puls-andrychow.pl (poradnia w Roczynach)o tytule „TELEPORADA” ze wskazaniem danych kontaktowych, które Świadczeniodawca będzie wykorzystywał dla potwierdzenia terminu teleporady..

Teleporada jest realizowana:

 • nie później niż w pierwszym dniu roboczym, następującym po dniu zgłoszenia się pacjenta do Świadczeniodawcy albo

 • w późniejszym terminie, ustalonym w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym.

1.3 Nawiązanie kontaktu z pacjentem

Sposób nawiązania kontaktu między Świadczeniodawcą a pacjentem w celu udzielenia teleporady jest uzależniony od wybranej przez pacjenta metody kontaktu ze Świadczeniodawcą (opisanych w części 1.1 Systemy wykorzystywane do udzielania teleporad). Sam kontakt jest nawiązywany
w ustalonym wcześniej terminie i o wcześniej ustalonej godzinie. Świadczeniodawca podejmuje co najmniej 3 próby kontaktu z pacjentem (w odstępach nie krótszych niż 5 minut).

Do chwili uruchomienia innych systemów łączności do udzielania teleporad wykorzystuje się połączenia telefoniczne: Świadczeniodawca nawiązuje kontakt telefoniczny z pacjentem w ustalonym wcześniej terminie i o wcześniej ustalonej godzinie. Podejmowane są co najmniej 3 próby kontaktu z pacjentem (w odstępach nie krótszych niż 5 minut).

1.4 Sposób udzielenia teleporady

Przed udzieleniem teleporady osoba udzielająca teleporady dokonuje weryfikacji tożsamości pacjenta, w szczególności na podstawie danych przekazanych przez samego pacjenta.

Platforma internetowa

Po potwierdzeniu terminu i godziny teleporady pacjent otrzymuje na podany przez siebie numer telefonu komórkowego lub adres e-mail jednorazowy link, który powinien kliknąć w celu nawiązania połączenia z osobą udzielającą teleporady. Dla nawiązania połączenia potrzebny jest komputer, laptop lub smartfon (z systemem Android lub iOS) ze sprawną kamerą przednią, mikrofonem i głośnikami. Konieczne jest wykorzystywanie przeglądarki Microsoft Edge, Mozilla Firefox lub Google Chrome w najnowszej wersji. Nie jest konieczne posiadanie konta w platformie internetowej.

W trakcie realizacji teleporady pacjent może udostępnić obraz ze swojej kamerki internetowej lub zawartość ekranu. Pacjent może także przesyłać skany lub zdjęcia dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub bezpośrednio na numer telefonu osoby udzielającej teleporady.Połączenia telefoniczne

Po potwierdzeniu terminu i godziny teleporady pacjent otrzymuje informację o numerze telefonu, którego będzie używać osoba udzielająca teleporady. Nie może to być zastrzeżony numer telefonu, ponieważ pacjent musi mieć pewność, że kontaktuje się z nim placówka medyczna w sprawie teleporady.

Z przyczyn niezależnych od Świadczeniodawcy godzina udzielenia teleporady może ulec przesunięciu.

Świadczeniodawca dołoży wszelkich starań, aby czas ew. opóźnienia nie przekroczył 60 minut.

1.5 Sposób postępowania w razie braku kontaktu z pacjentem

Świadczeniodawca – w terminie i o godzinie ustalonych wcześniej - podejmuje co najmniej 3 próby kontaktu z pacjentem (między pierwszą a trzecią próbą powinno upłynąć minimum 5 minut).

Jeżeli opisane próby kontaktu z pacjentem nie przynoszą rezultatu, odnotowuje się informację na ten temat w dokumentacji medycznej pacjenta. W celu umówienia nowego terminu teleporady pacjent kontaktuje się ze Świadczeniodawcą w sposób opisany w części 1.2 Ustalenie terminu teleporady).

1.6 Bezpośredni kontakt z pacjentem

Jeżeli z uwagi na stan zdrowia pacjenta nie jest możliwe udzielenie teleporady, pacjent ma możliwość skorzystania ze świadczenia opieki zdrowotnej, udzielonego w bezpośrednim kontakcie
z pracownikiem Świadczeniodawcy.

Okoliczności uzasadniające taki sposób postępowania Świadczeniodawca ustala w porozumieniu
z pacjentem lub przedstawicielem ustawowym pacjenta.

1.7 Świadczenia wyłączone z zakresu teleporad

Od 16 marca 2021 r. następujące świadczenia mogą być realizowane wyłącznie w bezpośrednim kontakcie z pacjentem:

 • świadczenia, w przypadku których pacjent lub opiekun ustawowy pacjenta nie wyraził zgody na realizację świadczenia w formie teleporady (nie dotyczy wystawiania - bez badania pacjenta - recepty niezbędnej do kontynuacji leczenia lub zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, a także wydania zaświadczenia),

 • pierwsza wizyta, realizowana przez lekarza, pielęgniarkę lub położną POZ, wskazanych
  w deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej POZ,

 • świadczenia w związku z chorobą przewlekłą, w przebiegu której doszło do pogorszenia lub zmiany objawów,

 • świadczenia w związku z podejrzeniem choroby nowotworowej,

 • świadczenia na rzecz dzieci do 6. roku życia (nie dotyczy porad kontrolnych, ustalonych
  w wyniku osobistego badania pacjenta, których udzielenie jest możliwe bez badania fizykalnego).

2. Instrukcje dla pacjentów

2.1 E-recepty

U Świadczeniodawcy istnieje możliwość otrzymania e-recepty.

W trakcie wizyty lekarskiej lub teleporady pacjent może otrzymać e-receptę:

 • e-mailem (na adres e-mail pacjenta wskazany w Internetowym Koncie Pacjenta) – jako dokument zawierający kod kreskowy, który pacjent okazuje w aptece,

 • SMS-em (na numer telefonu pacjenta wskazany w Internetowym Koncie Pacjenta) – jako informacja o wystawieniu recepty i 4-cyfrowy kod dostępu, który pacjent podaje w aptece wraz ze swoim numerem PESEL,

 • w postaci wydruku (na żądanie pacjenta lub gdy pacjent nie podał e-maila ani numeru telefonu w Internetowym Koncie Pacjenta).

W wyjątkowych sytuacjach pacjent może także otrzymać dane do realizacji e-recepty w innej formie.

Więcej informacji na temat e-recept znajduje się na stronie internetowej https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta/erecepta

 

2.2 E-skierowania

U Świadczeniodawcy istnieje możliwość otrzymania e-skierowania.

Podczas konsultacji lekarskiej lub teleporady pacjent może otrzymać e-skierowanie na leczenie specjalistyczne lub do szpitala:

 • e-mailem (na adres e-mail pacjenta wskazany w Internetowym Koncie Pacjenta) – jako dokument zawierający kod kreskowy, który pacjent okazuje podczas rejestracji na wizytę. Pacjent może także podać 4-cyfrowy kod dostępu (znajdujący się na skierowaniu) i swój numer PESEL,

 • SMS-em (na numer telefonu pacjenta wskazany w Internetowym Koncie Pacjenta) – jako informacja o wystawieniu e-skierowania i 4-cyfrowy kod dostępu, który pacjent podaje podczas rejestracji na wizytę wraz ze swoim numerem PESEL,

 • w postaci wydruku (na żądanie pacjenta, gdy pacjent nie podał e-maila ani numeru telefonu w Internetowym Koncie Pacjenta lub gdy pacjent nie posiada Internetowego Konta Pacjenta), który pacjent okazuje podczas rejestracji na wizytę.

Więcej informacji na temat e-skierowań znajduje się na stronie internetowej https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta/eskierowanie

 

 

2.3 E-zlecenia na wyroby medyczne

U Świadczeniodawcy istnieje możliwość otrzymania e-zlecenia na wyroby medyczne.

Podczas konsultacji lub teleporady pacjent może otrzymać e-zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne (protezy, obuwie ortopedyczne, pieluchomajtki, sprzęt stomijny itp.):

 • na druku zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, z którym pacjent udaje się do sklepu medycznego lub apteki (bez konieczności potwierdzenia zlecenia w Narodowym Funduszu Zdrowia),

 • w postaci numeru zlecenia, który pacjent podaje w sklepie medycznym lub aptece wraz ze swoim numerem PESEL (bez konieczności potwierdzenia zlecenia w Narodowym Funduszu Zdrowia).

Więcej informacji na temat e-zleceń znajduje się na stronie internetowej https://pacjent.gov.pl/aktualnosci/zlecenia-na-wyroby-medyczne

 

 

2.4 Zlecenia badań dodatkowych

U Świadczeniodawcy istnieje możliwość zlecenia badań dodatkowych, w szczególności laboratoryjnych lub obrazowych.

Badania dodatkowe, zlecone w trakcie udzielonego świadczenia, można wykonać u Świadczeniodawcy lub w podmiotach, z którymi Świadczeniodawca współpracuje w celu zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych (szczegółowy zakres współpracy z innymi podmiotami leczniczymi jest uregulowany w umowach będących podstawą współpracy z tymi podmiotami).

Szczegółowa informacja o miejscu realizacji konkretnych badań zleconych znajduje się poniżej.

 

BADANIA LABORATORYJNE:

1. Prywatne laboratorium analityczne LABMED Andrychów, ul.Krakowska 140a tel. 33 875 76 04

2. Laboratorium ANALMED Andrychów, ul. Starowiejska 17a tel. 33 870 49 60

3. Laboratorium ZZOZ Wadowice, ul. Karmelicka 5 tel. 33 872 12 00BADANIA OBRAZOWE

1. NZOZ MEDICAN Andrychów, ul. Krakowska 91 tel.33 870 40 00

2. ZZOZ Wadowice, ul. Karmelicka 5 tel. 33 872 12 00

3.Gabinet lekarski diagnostyka USG dr Witold Kolber Andrychów, ul. Krakowska 140a tel. 602 197 568

4. Centrum Medyczne KĄCIK Andrychów, ul. Rynek 26a (diagnostyka USG) tel 33 870 33 01

2.5 Internetowe Konto Pacjenta

Świadczeniodawca zachęca osoby, które jeszcze tego nie zrobiły, do założenia Internetowego Konta Pacjenta. Pozwala ono w szczególności na:

 • otrzymywanie e-recepty SMS-em lub e-mailem,

 • wykupywanie leków z recepty w różnych aptekach bez utraty refundacji,

 • udostępnienie bliskiej osobie lub lekarzowi informacji o stanie zdrowia i historii przepisanych leków,

 • dostęp do danych medycznych dzieci pacjenta do 18. roku życia,

 • odbiór kolejnej e-recepty bez wizyty w gabinecie (w przypadku choroby przewlekłej i po konsultacji, np. telefonicznej, z lekarzem).

Więcej informacji na temat Internetowego Konta Pacjenta znajduje się na
stronie internetowej
https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta.

 

  

Program profilaktyki chorób układu krążenia

PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA skierowany jest do pacjentów w wieku 35,40,45,50 i 55 lat i obciążonych czynnikami ryzyka takimi jak: nadciśnienie tętnicze krwi, zaburzenia gospodarki lipidowej, palenie tytoniu, niska aktywność ruchowa, nadwaga i otyłość, upośledzona tolerancja glukozy, wzrost stężenia fibrynogenu, wzrost stężenia kwasu moczowego, nadmierny stres, nieracjonalne odżywianie, wiek, płeć męska, obciążenia genetyczne.

Świadczenia w ramach programu udzielane są przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, do którego pacjent złożył swoja deklarację wyboru. Lekarz przeprowadza z pacjentem wywiad i kieruje go na badania pozwalające określić kategorię ryzyka chorób układu krążenia. Przy ocenie wieku brany jest pod uwagę jedynie rok urodzenia.

Co obejmuje świadczenie? - wywiad w kierunku obciążenia chorobami układu krążenia i wypełnienie ankiety, badania biochemiczne krwi (badanie poziomu cholesterolu całkowitego, LDL i HDL, triglicerydów oraz poziomu glukozy), pomiar ciśnienia tętniczego krwi, określenie współczynnika masy ciała BMI, badanie lekarskie i ocenę czynników ryzyka zachorowania na choroby układu krążenia, kwalifikację do odpowiedniej grupy ryzyka oraz edukację zdrowotną. - w przypadku rozpoznania choroby układu krążenia - w zależności od wskazań medycznych, wydanie zaleceń oraz skierowanie na dalszą diagnostykę lub leczenie.

Świadczenia dostępne są w dniach i godzinach pracy POZ.Terminy realizacji świadczeń ustalane są indywidualnie.

Copyright © 2014. Puls-Andrychów. All rights reserved